Regulamin serwisu Herobet.pl

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin opisuje sposób funkcjonowania, a także warunki korzystania z serwisu Herobet.pl, (dalej jako: „Serwis”). Administratorem Serwisu jest Herobet.pl (dalej jako: „Administracja”).
 2. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony Herobet.pl.
 3. Jednolity tekst Regulaminu określa prawa i obowiązki Użytkowników i Administracji Serwisu w rozumieniu świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Administracja Serwisu dokłada wszelkich starań, by Serwis działał zgodnie z zamierzeniem, a jego funkcjonalność nie była poddawana w wątpliwość. Administracja Serwisu nie ponosi jednocześnie odpowiedzialności za błędy, zakłócenia i przerwy w dostawie Serwisu, które wynikają z przyczyn niezależnych od Administracji lub są pokłosiem nielegalnej ingerencji Użytkowników.
 5. Serwis oferuje swoje usługi wszystkim pełnoletnim Użytkownikom, którzy szukają możliwości zgłębiania wiedzy na temat legalnych zakładów bukmacherskich w Polsce. Warunek posługiwania się zasobami Serwisu to przebywanie na terenie kraju, gdzie udział w zakładach wzajemnych jest legalny.
 6. Administracja Serwisu podkreśla, iż nie promuje hazardu, ani żadnych związanych z nim czynności. Treści publikowane na stronach Serwisu mają charakter czysto informacyjny. Ich celem jest uświadamianie Użytkowników o konieczności przestrzegania prawa w związku z legalnymi zakładami bukmacherskimi na terenie Polski.
 7. Administracja Serwisu zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do pewnych treści, szczególnie dotyczy to kwestii związanych z zakładaniem konta lub ewentualnych opłat.
 8. Serwis funkcjonuje w pełni na terenie Polski, przestrzegając polskiego prawa i podlegając jego jurysdykcji. Wszelkie spory, które wynikają z korzystania z Serwisu, będą rozstrzygane przez sądy polskie właściwe dla konkretnej sprawy.
 9. W kontekście spraw, których nie reguluje poniższy regulamin, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności zaś kodeksu cywilnego i ustaw.
 10. Strony Serwisu zawierają odnośniki i linki do zewnętrznych witryn. Administracja Serwisy nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte na tych witrynach. Po otrzymaniu zgłoszenia o naruszeniach wynikających z zewnętrznych witryn, Administracja zobowiązuje się odnośniki te usuwać.
 11. Administracja Serwisu gromadzi i przetwarza dane Użytkowników, stosując jednocześnie pliki cookie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba odwiedzająca strony Herobet.pl.
 2. Przeglądanie treści Serwisu przez Użytkowników jest bezpłatne.
 3. Użytkownicy otrzymują od Serwisu możliwość:
  1. Dostępu do treści Serwisu i zapoznania się z nimi
  2. Umieszczania opinii pod wybranymi treściami, o których mowa w pkt. 3.1.
  3. Otrzymywania dostępu do bukmacherskich kodów bonusowych
 4. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest urządzenie elektroniczne (stacjonarne lub mobilne) z dostępem do sieci Internet. Urządzenie to powinno być wyposażone w przeglądarkę internetową, która umożliwia przeglądanie treści witryn internetowych. Administracja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, wywołane po stronie Użytkownika, które nie pozwalają na poprawne wyświetlanie publikowanych treści.
 5. Korzystając z Serwisu, Użytkownicy zobowiązują się przestrzegać prawa polskiego. Szczególne zastosowanie ma tutaj ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także ustawa o ochronie baz danych.
 6. Powielanie treści publikowanych w ramach Serwisu bez zgody Administracji, a także korzystanie z Serwisu w sposób bezprawny, będzie podlegać odpowiedzialności prawnej. Zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach autorskich i pokrewnych, przepisy kodeksu cywilnego i karnego, a także postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik ma prawo zgłaszania uwag dotyczących funkcjonowania Serwisu. Administracja zobowiązuje się udzielić odpowiedzi i podjąć odpowiednie działania w ciągu 30 dni od otrzymania zgłoszenia.
 8. Serwis zastrzega sobie prawo do zmian treści, a także zmiany właściciela lub wyłączenia Serwisu bez uprzedniego poinformowania o tym Użytkowników.

Prawo autorskie

 1. Publikowane w ramach Serwisu treści (w tym szczególnie artykuły, recenzje, opinie, opracowania, itp.) pozostają własnością Administracji Serwisu. Są one objęte ochroną w myśl prawa autorskiego.
 2. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści publikowanych w Serwisie w ujęciu przekraczającym tzw. dozwolony użytek, o którym mowa w art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.).
 3. Użytkownik, zamieszczając opinie pod wybranymi treściami Serwisu oświadcza, że jest autorem i posiadaczem ich treści.
 4. Użytkownik potwierdza, że ponosi odpowiedzialność związaną z naruszeniem przez niego praw autorskich związanych z publikacją treści w Serwisie.
 5. Publikacja wszelkich treści w ramach Serwisu oznacza jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnianie. Użytkownik utrzymuje pełnię praw autorskich do własnych i publikowanych przez siebie treści. Zamieszczanie treści jest dobrowolne i nieodpłatne, zaś Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania poprzez wykonanie odpowiedniego zgłoszenia do Administracji Serwisu.
 6. Administracja Serwisu podkreśla, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za potencjalne łamanie praw autorskich przez Użytkowników. Tym samym Administracja określa gotowość w ramach usuwania takich treści w oparciu o art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219).

Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownikiem Serwisu ma prawo zostać każda osoba pełnoletnia, która posiada pełnię zdolności do czynności prawnych.
 2. Z momentem poprawnie ukończonej rejestracji w Serwisie, Użytkownik staje się Użytkownikiem Zarejestrowanym.
 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, a także przepisów prawa polskiego.
 4. Administracja przekazuje Użytkownikom prawo do przeglądania zamieszczonych w Serwisie treści. Jednocześnie Administracja zastrzega sobie zablokowany dostęp do wybranych treści, które niezbędne są do poprawnego funkcjonowania Serwisu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać prawo, a także zasad tak zwanej netykiety. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści, które uzna za dyskryminujące, wulgarne, poufne, obsceniczne czy przekraczające granice dobrego smaku. Decyzje te oparte są o subiektywną ocenę Administracji.
 6. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania treści w jej ocenie niewłaściwych lub naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Administracja zastrzega sobie prawo blokowania Użytkowników, którzy łamią prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Do konsekwencji takich decyzji należeć będzie usuwanie kont Użytkowników Zarejestrowanych lub blokowanie ich adresów IP.
 8. Łamanie przepisów prawa polskiego przez Użytkowników może skutkować zgłoszeniem sprawy odpowiednim służbom ścigania na terenie Polski.
 9. Administracja jest zwolniona z obowiązku uzasadniania sankcji, określonych w powyższych punktach.

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Administracja zastrzega sobie prawo do przerw i zakłóceń w działaniu Serwisu (również bez uprzedniego poinformowania o fakcie Użytkowników). To samo tyczy się nakładania ograniczeń lokalizacyjnych lub wiekowych w ramach dostępu do serwisu, a także możliwości zamknięcia Serwisu bez wcześniejszego powiadamiania.
 2. Administracja zrzeka się odpowiedzialności za działalność Użytkowników, a także osób trzecich, które mogą naruszać poprawne funkcjonowanie Serwisu. Odpowiedzialność w pełni ponosi Użytkownik lub osoba trzecia.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
 2. Administracja zastrzega sobie prawo do zmian treści Regulaminu w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich publikacji.
 3. Korzystanie z Serwisu wiąże się z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkowników.